I. What is flipped learning?   Flipped learning- Đảo ngược quá trình học truyền thống Flip có nghĩa là lật, phương pháp học này đề xuất việc đảo ngược các bước giảng và dạy. Cụ thể là: Việc nghe giảng để... Continue Reading →

Advertisements