Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Category

C Programming

Bài định hướng Assignment

ASSIGNMENT  Đề 3 : Xây dựng chương trình quản lí câu hỏi trắc nghiệm. Phần 1: Xác định thuộc tính của đối tượng trong bài asm cần quản lí:     Viết một chương trình quản lí đề thi với... Continue Reading →

Advertisements

Unit 6/ Lesson 1 : About function

BÀI 6: HÀM  1. Những điều cơ bản về hàm.      Hàm là một chương trình con thực hiện một khối công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi chạy chương trình hoặc dùng tách một... Continue Reading →

Unit 5/ Lesson 5 : Tổng kết array

ARRAY 1.  Array là mảng (tập hợp các giá trị có liên quan và được đánh dấu bằng những chỉ số). Array được dùng trên Arduino chính là Array trong ngôn ngữ lập trình C. 2. Cách khởi tạo 1 mảng. int myInts[6]; // tạo mảng... Continue Reading →

Unit 5/ Lesson 4 : Sắp xếp mảng

SẮP XẾP MẢNG Các dữ liệu của mảng được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể chẳng hạn như tăng dần hoặc giảm dần, với cách này chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các dữ... Continue Reading →

Unit 5 : Array/ Lesson 1

UNIT 5/ LESSON 1: ARRAY 1. Objectives        After this lesson, we will understand and use the basic knowledge skills follows: Meaning, how to declare array. Explain array elements and indices. Explain array handling in C. Explain how... Continue Reading →

Unit 4/ Lesson 2: For loop

"FOR" LOOP A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. Syntax The syntax of a for loop in C programming language is − Here is the flow... Continue Reading →

Unit 4/ Lesson 1 : While loop

WHILE LOOP 1. The loop structure.  A loop is a section of code in a program which is executed repeatedly, until a specific condition is satisfied. The loop concept is fundamental to structured programming. The loop structures available in C... Continue Reading →

Check Your Progress

SECTION 1: CHECK YOUR PROGRESS A __flow-chart__________ is a diagrammatic representation that illustrates the sequence of operations to be performed to arrive at a solution. (Flow-chart) Flow-charts help us review and debug programs easily. (True / False) A flow-chart can... Continue Reading →

Unit 3/ Lesson 5: More conditional

1. Multiple choice "else...if" statements The if statement lets us choose whether or not to do some action. The if – else statement lets us choose between two actions. C also offers us more than two choices.  We can extend... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑