1. Code snippet 1.

Việc sử dụng for- each construct: vòng lặp for-each được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList.  Nó không cần biến đếm tăng dần để duyệt danh sách, vì nó đã được thực hiện ngầm. Chỉ cần định nghĩa tên và kiểu dữ liệu cho đối tượng bạn muốn lấy ra, vậy là mọi thứ đã sẵn sàng.

Cú pháp :

for (Object obj : collection)
System.out.println(obj);
 • Object obj(Phần khai báo):  biến khối được khai báo mới, là một kiểu tương thích với các phần tử của mảng bạn đang truy cập. Biến này sẽ là có sẵn trong khối for và giá trị của nó sẽ là giống như phần tử mảng hiện tại.
 • Collection(Phần biến thức):  Nó ước lượng mảng bạn cần lặp, nó có thể là một biến mảng hoặc gọi phương thức mà trả về một mảng.

Ex:

public class testForEach{
public static void main(String args[]){
  int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
  for(int a : numbers ){
    System.out.print(a);
    System.out.print(",");
  }
  System.out.print("\n");
  String [] names ={"Jame", "Lily", "Tom", "Lacy"};
  for( String name : names ) {
    System.out.print( name );
    System.out.print(",");
   }
  }
}

Capture12.JPG

2. Code snippet 2.

Note:  Bulk Operatons.

Capture12.JPG

ArrayList :

 • Lớp ArrayList trong Java kế thừa AbstractList và triển khai List Interface. Lớp ArrayList hỗ trợ các mảng động mà có thể tăng kích cỡ nếu cần.
 • Các mảng Java chuẩn là có độ dài cố định. Sau khi các mảng được tạo, chúng không thể tăng hoặc giảm kích cỡ, nghĩa là bạn phải có bao nhiêu phần tử mà một mảng sẽ giữ.
 • ArrayList được tạo với một kích cỡ ban đầu. Khi kích cỡ này bị vượt, collection tự động được tăng. Khi các đối tượng bị gỡ bỏ, ArrayList có thể bị giảm kích cỡ.

Capture12.JPG

List<String> listObj = new ArrayList<String> ();
System.out.println(“The size is : “ + listObj.size());
for (int ctr=1; ctr <= 10; ctr++)
{
listObj.add(“Value is : “ + new Integer(ctr));
}

Ex:

import java.util.*;
public class ArrayListDemo {
public static void main(String args[]) {
// tao mot array list
ArrayList al = new ArrayList();
System.out.println("Size ban dau cua ArrayList la: " + al.size());
// them cac phan tu toi array list
al.add("a");
al.add("b");
al.add("c");
al.add("d");
al.add("e");
al.add("f");
al.add(1, "x");
System.out.println("Size cua ArrayList sau khi them la: " + al.size());
// hiển thị các phần tử của mảng
System.out.println("Noi dung cua ArrayList la: " + al);
// xoa cac phan tu tu array list
al.remove("F");
al.remove(2);
System.out.println("Size cua ArrayList sau khi xoa la: " + al.size());
System.out.println("Noi dung cua ArrayList la: " + al);
}
}

Capture12.JPG

Advertisements